dnd, d&d dungeons and dragons
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Jeziorzanach
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna ˇ Galeria ˇ Linki ˇ Kontakt/Adres ˇ Organ Prowadzący
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
SZKOŁA
 • HISTORIA SZKOŁY
 • PATRON
 • MISJA
 • WIZJA
 • ABSOLWENT
 • DOKUMENTY
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  PRACOWNICY
 • DYREKTOR
 • KADRA PEDAGOGICZNA
 • OBSŁUGA/ ADMINISTRACJA
 • ARCHIWUM
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  UCZNIOWIE
 • SAMORZĄD
 • SPRAWDZIAN w KL. VI
 • ABSOLWENCI
 • BEZPIECZNY INTERNET
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  RODZICE
 • RADA RODZICÓW
 • OGŁOSZENIA
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  PATRON
  Stanisław Staszic Stanisław Wawrzyniec Staszic
  (ur.1755 - zm. 1826) zasłynął jednocześnie jako ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, filantrop, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej, mąż stanu.


  Stanisław Staszic urodził się 6 listopada 1755 r. w Pile. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej. Był synem Wawrzyńca i Katarzyny Sztasziców. Ojciec Staszica był burmistrzem Piły, rzecznikiem interesów mieszczan. Stanisław miał dwóch braci: Andrzeja i Antoniego oraz siostrę Annę. Swoją edukację rozpoczął w szkole parafialnej w swoim rodzinnym mieście, gdzie dość szybko wyrobił sobie opinię dziecka niezwykle zdolnego.
  Po ukończeniu szkoły elementarnej wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu.

  W 1772r. miał miejsce I rozbiór Polski. Trzy sprzymierzone kraje - Prusy, Rosja, Austria - dokonały zaboru znacznej części terytorium I Rzeczypospolitej. Miasto rodzinne Staszica zostało włączone w obszar zaboru pruskiego. Młody Staszic głęboko przeżył bezprawie pruskiej władzy, m.in. napaści na wsie i porywanie mężczyzn do armii.

  Niższe święcenia kapłańskieby Staszic odebrał w 1774 roku odebrać , a w pięć lat później zostać wyświęconym na katolickiego księdza. W międzyczasie w 1778 r. przyznano mu godność kanclerza kolegiaty szamotulskiej i prawo do dochodów z dóbr Jankowice.

  Zdobytą wiedzą przewyższał większość swoich kolegów. Poznał nie tylko obowiązkową łacinę i grekę, ale także języki nowożytne. Posługiwał się językiem niemieckim i francuskim. Zwłaszcza ten ostatni okazał się niezwykle przydatny, ponieważ pozwolił obcować mu z najnowszą literaturą europejską. Jego ulubionym twórcą był wówczas Louis Racine.
  Przetłumaczył poemat L.Racine'a "Religia", który ukazał się w druku dopiero w 1779 r. wraz z przekładem wiersza F.A. Voltaire'a "O zapadnięciu Lizbony".

  Zaraz po otrzymaniu święceń, w 1779r. wyjechał na studia zagraniczne do College Royal w Paryżu, gdzie poświęcił się głównie naukom przyrodniczym i fizycznym pod kierunkiem Daubentona, a później także Buffona - autora wielotomowej Historii naturalnej, która stała się później natchnieniem m. in. dla Cuviera czy Darwina oraz "Epoki natury”, dzieła przedstawiającego ewolucyjny tok dziejów świata.. Lektury te na zawsze zmieniły poglądy Staszica. Zrozumiał, że przyroda rozwija się samoistnie i niezależnie od tzw. „boskiej interwencji” oraz że istnieje bardzo wiele łańcuchów rozwojowych, zatem być może pochodzenia człowieka również należy szukać w przyrodzie.

  Po powrocie do kraju w 1781 r. i krótkim pobycie w domu hr. De Mier Stanisław Staszic został guwernerem dzieci byłego kanclerza hr. Andrzeja Zamoyskiego.

  Pracodawca Staszica pełnił w latach 1764-1767 funkcję Kanclerza Wielkiego Koronnego oraz był jednym z najbliższych współpracowników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, co więcej był właścicielem wspaniałej biblioteki, w której zgromadzone zostały niemal wszystkie pozycje poświęcone ekonomii, naukom o państwie, prawu i historii.
  Zamoyski w 1765 r. pierwszy w kraju zamienił chłopom żyjącym w jego majątku pańszczyznę na czynsz. Opracowany pod jego kierunkiem kodeks (Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza koronnego ułożony...) nie naruszał zasadniczo praw szlachty, stwarzał natomiast lepsze warunki do rozwoju miast, łagodził poddaństwo chłopów, ograniczał pozycję Kościoła katolickiego w państwie. Jeszcze przed wniesieniem kodeksu pod obrady sejmu spotkał się on z ostrą i bezpodstawną krytyką ze strony szlachty i hierarchii kościelnej.
  Po odrzuceniu kodeksu przez sejm 1780, Zamoyski wycofał się z życia publicznego. Idee kodeksu Zamoyskiego wprowadziła w życie Konstytucja 3 Maja 1791.

  Idee A.Zamoyskiego wywarły istny wpływ na poglądy społeczno- polityczne Stanisława Staszica.
  W 1787 r. wydał książkę pt. ,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego", a w 1890 ,,Przestrogi dla Polski". W tym samym roku wyruszył w podróż do Włoch, podczas której powstał ,,Dziennik podróży".

  Niedługo po wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794r., Staszic wyjechał wraz z wdową po księciu Andrzeju Zamoyskim - Konstancją Zamoyską i jej dziećmi do Wiednia, gdzie zajmował się sprawami majątkowymi Zamoyskich oraz poświęcał studiom nad geologią. Tam skrystalizował swoje poglądy na użyteczność badań geologicznych mogących w efekcie dać krajowi znaczne możliwości rozwoju przemysłowego, a tym samym wzbogacenia się i politycznego uniezależnienia.
  W 1797r. Staszic powrócił z Wiednia do Polski. Dotkliwie przeżył dramat zniewolonego narodu. Zastanawiał się wówczas nad ocaleniem tego, co było jeszcze do uratowania. Rok ten był również okresem wzmożonych podróży Staszica po różnych regionach kraju, podczas których przeprowdzał szereg istotnych badań geologicznych.

  W 1801r. Staszic nabył dobra hrubieszowskie na nazwisko księcia Aleksandra Sapiechy i jego małżonki Anny z Zamoyskich, gdyż jako mieszczanin nie miał uprawnień do nabywania posiadłości miejskich.

  W dniach 3-22 sierpnia 1805 r. odbył Staszic wyprawę naukową w Tatry i rozpoczął pisanie dzieła "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski".

  16 października 1808 r. został wybrany prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które istniało w Warszawie od 16 listopada 1800 r.
  Niedługo po tym wyborze w listopadzie 1808 r. książę warszawski Fryderyk August I mianował go referendarzem stanu przy Radzie Stanu Księstwa Warszawskiego, gdzie wywierał istotny wpływ na prace kodyfikacyjne oraz sprawy oraz sprawy sądowe i administracyjne zwłaszcza szkolenie urzędników.
  Następnie w 1810 r. rozpoczyna prace na stanowisku radcy w Radzie Stanu. Wspólnie z hr. St. Kostką Potockim rozpoczą walkę o nowy charakter polityki edukacyjnej i o sposób finansowania szkolnictwa. Staszic żarliwie bronił tradycji Komisji Edukacji Narodowej i opierania jej dochodowości na dobrach odrębnie administrowanych, jak również zasady kolegialności władzy naczelnej. Owa koncepcja funkcjonowania i samofinansowania się szkolnictwa była w tym czasie prekursorska na skalę europejską. Jako Radca Stanu zajmował się szczególnie sprawami skarbowymi, administracyjnymi kwestiami podniesienia wydajności gospodarki krajowej, urządzenia miast, poczty, kodeksu karnego, dóbr narodowych oraz wspomagania włościan w czasie głodu.

  W 1812r. zostaje Staszic członkiem Dyrekcji Edukacyjnej. Na stanowisku tym przyczynia się do pomnożenia liczby szkół elementarnych i szkół wyższego stopnia, m.in. dzięki niemu utworzono trzy seminaria nauczycielskie, szkołę lekarską, położniczą, prawną i agronomiczną. Dzięki jego staraniom powstał Instytut Głuchoniemych. W dziedzinie edukacji narodowej wchodzą w życie opracowane przez niego zasady hierarchii szkolnej.

  W czerwcu 1815 r. przyjął nominacje na wysoki urząd członka Rady Stanu. Ponadto w tymże samym roku w grudniu został członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa. Zajmował się tam sprawami organizacji szkolnictwa.
  W uznaniu zasług został odznaczony Orderem Św. Stanisława I klasy. St. Staszicowi powierzono obowiązki członka komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prawem zastępowania ministra.
  Położył w okresie piastowania tej funkcji trwałe podwaliny pod szkolnictwo techniczne, projektował Szkołę Inżynierii Dróg i Mostów oraz przewodził pracom zdążającym do utworzenia szkoły politechnicznej.
  Wydrukowano dwa dzieła Staszica: "Myśli o równowadze politycznej Europy" oraz "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski". W "Myślach o równowadze..."dokonał zasadniczego zwrotu w zapatrywaniach politycznych.
  Jedyny ratunek dla Polski upatrywał w połączeniu z Rosją.
  Kreślił wielką ideę zrzeszenia narodów słowiańskich w jeden organizm polityczno społeczny, co wywołało w społeczeństwie gwałtowne polemiki i sprzeciwy.
  W pracy "O ziemioródtwie Karpatów..." przedstawił rezultaty badań przeprowadzonych w Tatrach. Dzieło to dawało nowoczesne podstawy naukowe do przyszłych penetracji geologicznych, mających rozwinąć przemysł krajowy. Do dzieła dołączył Staszic jeden z pierwszych tego typu na świecie atlas geologiczny ziem polskich.

  Rok 1816 r. obfitował w wiele wydarzeń w życiu sławnego Polaka:
  - Staszic był mianowany na dyrektorem Wydziału (później Dyrekcji) Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.Urząd ten sprawował do maja 1824 r., kiedy to po konflikcie z Druckim-Lubeckim, na prośbę Staszica car Rosji zdymisjonował go z tego stanowiska.
  - Zyskał kompetencje w kierowaniu sprawami górnictwa i hutnictwa, a zwłaszcza świeżo powstałej Głównej Dyrekcji Górniczej działającej w Kielcach. Utworzył tam Korpus Górniczy będący rządową organizacja zawodową, której członkowie zwolnieni byli od podatków i służby wojskowej. Również w Kielcach powołał Staszic do życia wyższą uczelnię techniczną, zwaną Szkołą Akademiczno-Górniczą, kształcącą kadry inżynierskie i techniczne dla potrzeb rodzimego przemysłu wydobywczo- hutniczego.
  - Staszic jako pierwszy odkrył w Polsce złoża węgla i pobudował kopalnie w Dąbrowie.
  - Stworzenie od podstaw geologii polskiej oraz ogromne zasługi praktycznego jej wykorzystania zyskały mu w nauce miano "ojca geologii polskiej".
  - Zainicjował utworzenie Szkoły Głównej Warszawskiej, przemianowanej później na Uniwersytet Warszawski.
  - Powstało Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie.
  - Staszic zniósł w majątku hrubieszowskim pańszczyznę oraz obdarował chłopów -gospodarzy ziemią. W zawartym z nimi "Kontrakcie Towarzystwa Rolniczego Rubieszowskiego" zastrzegał, iż dochody służąc wspólnotowym potrzebom gminy udoskonalą rolnictwo i rzemiosło, jak również pomogą solidarnemu "ratowaniu się w nieszczęściach".
  - W przekazie Staszica na rynku księgarskim ukazała się "Iliada" Homera.

  W 1824 r. Staszic awansował na stanowisko ministra Stanu Królestwa Polskiego, w którym zarządzał departamentem przemysłowym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Równocześnie odznaczony został orderem Orła Białego.
  Został zawarty układ celny z Rosją. Przyczynił się on do eksportu produktów przemysłu, głównie tkackiego, w którego rozwój włożył Staszic wiele starań. Osobiście dbał o podniesienie jakości wyrobów tkackich, organizował wystawy oraz nagradzał najlepsze gatunki tkanin. Staszica można uznać za prekursora współczesnych wystaw przemysłowo-targowych.został ministrem .

  Pod koniec życia Stanisław Staszic pełnił jeszcze obowiązki Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz przewodniczącego Rady Politechnicznej i Komisji Emerytalnej. Równocześnie czynnie udzielał się w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych.

  Stanisław Staszic zmarł 20 stycznia 1826 r., w wieku 71 lat. Został pochowany na Bielanach w Warszawie. Cały swój majątek przeznaczył w testamencie na cele dobroczynne, w tym głównie na lecznictwo (Instytut Głuchoniemych), oświatę i naukę.

  Góra strony

   
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  PARTNERZY:
  ARR
 • Program „Szklanka Mleka”
  Szklanka mleka


 • Program „Owoce w szkole”
  Owoce w szkole  MEN
 • Program
  Radosna Szkoła
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  Kącik pomocy
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • PRZYRODA
 •  
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  Nawigacja
  Strona Główna
  Galeria
  Linki
  Kontakt
  Szukaj
   
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

  dnd, d&d dungeons and dragons
   
  Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   
  isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


  Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Jeziorzanach/IX.2009

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie